Udruženja za elektromobilnost BiH osnovano je u maju 2019. godine, u okviru sektora za energetiku
Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH.
Udružnje okuplja javne i privatne subjekte iz oblasti automobilske industrije, elektroenergetike,
elektroindustrije, saobraćaja, zaštite okoliša, distribucije nafte i naftnih derivata, kao i subjekate iz drugih
djelatnosti koje za cilj imaju smanjenje zagađenja i emisije stakleničkih plinova iz transporta, razvoj i
promociju elektromobilnosti i prateće infrastrukture, unapređenje poslovnog i društvenog ambijenta,
razvoj novih poslovnih modela, te transponiranje Direktiva EU na putu ka dekarbonizaciji.
Trenutno Udruženje okuplja oko 40 članica sa tendencijom stalnog rasta, a među aktivnim su:
Elektroprivreda BIH, Elektroprivreda HZHB, BH, JP Autoceste FBIH, Porsche BH, Peugeot, Hyundai
BH, Guma M (Renault), ABB, Hager d.o.o., BIHAMK, Sejari, Centrotrans, BSP Oil, Holdina, Auto HIT
– Nissan, SLT – Mitschubisi, Cromex, Delta Petrol, JP BH Pošte, Procredit Bank, CET Energy, Klix
Auto, ProAuto, Volvo BH, Kia Centar, Unis Telekomunikacije, Future Brand, iHome, Partner
mikrokreditna fondacija, Grand Automotive – Ford BiH…..
Rad i aktivnosti Udruženja možete pratiti putem Facebook stranice:

Kontakt osoba: Anela Karahasan,

Kontakt osoba: Anela Karahasan,

Email: a.karahasan@kfbih.com;
Tel: 033 566 333;

Kontakt osoba: Armin Hodžić

Kontakt osoba: Armin Hodžić

a.hodzic@kfbih.com
Tel: 033 566 308;

PODRŽANO OD STRANE:

Scroll to Top